MUPE-kysely musiikkioppilaitosten oppilaille

Suomen musiikkioppilaitosten liitto on julistanut vuoden 2011 musiikin perusteiden (mupe) teemavuodeksi. Teemavuosien tarkoitus on nostaa esille oppilaitostoiminnassa käsiteltyjä aiheita ja sisältöjä. "Musiikin perusteet" on yhteinen nimitys kaikille niille aineille, joita musiikin laajan oppimäärän opiskelijat kohtaavat koko opintouransa aikana. Teemavuoden kautta haluamme kartoittaa nykytilannetta, esitellä hyviä opetuskäytänteitä, luoda verkostoja, ja ennen kaikkea vaikuttaa musiikin perusteiden sisällölliseen kehittämiseen oppiaineena.

Teemavuoden ohjausryhmä on toteuttanut sähköisen oppilaskyselyn, johon toivoisimme kaikkien oppilaitoksenne mupe-oppilaiden vastaavan. Mupe-aineiden opetus toteutetaan tänä päivänä useilla eri tavoilla ja aineita kutsutaan eri nimillä oppilaitoksesta riippuen, mutta käytännössä kysely on tarkoitettu kaikille laajan oppimäärän opiskelijoille.

Ohessa on kaksi verkko-osoitetta jotka johtavat kyselyyn, toinen suomeksi ja toinen ruotsiksi. Vastaamista ei ole rajoitettu millään tavalla, mutta toivomme että kukin oppilas vastaa vain yhden kerran kyselyyn. Molempien kieliversioiden tulokset kerätään samaan tietokantaan. Pyytäisimme teitä toimittamaan verkko-osoitteet parhaalla mahdollisella tavalla edelleen oppilaille. Pyydämme vastauksianne mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 21. marraskuuta mennessä.

Kysely suomeksi:
http://www.webropol.com/P.aspx?id=471654&cid=21315057
Kysely ruotsiksi:
http://www.webropol.com/P.aspx?id=484406&cid=55811463

Kiitos yhteistyöstä!

Lisätietoja:

Satu Ylönen
Suomen Musiikkioppilaitosten liiton tuottaja
Sandelsinkatu 10 C 40
00260 Helsinki
Puhelin: +358 50 4109566
Faksi: +358 9 490 005


Finlands musikläroanstalters förbund har utlyst år 2011 till temaår för musikens grunder (mupe). Ändamålet med temaåren är att lyfta fram alla former av verksamhet som förekommer inom musikinstituten. "Musikens grunder" är den gemensamma benämningen för de ämnen som elever inom den fördjupade lärokursen i musik möter under sin studiekarriär. Med hjälp av temaåret vill vi kartlägga undervisningens nuläge, presentera god praxis, skapa nätverk, och framför allt påverka utvecklingen av innehållet inom läroämnet.

Temaårets styrgrupp har förverkligat en elektronisk elevenkät som vi hoppas att skall besvaras av samtliga elever i ert musikinstitut. Som läroämne kan Musikens grunder förverkligas på flera olika sätt beroende på musikinstitutet, men i praktiken är enkäten avsedd för alla elever inom den fördjupade lärokursen.

Bifogade finns två nätadresser vilka leder till enkäten, den ena på finska och den andra på svenska. Svarandet har inte begränsats på något sätt, men vi önskar att varje elev besvarar enkäten bara en gång. Resultaten för de bägge språkversionerna samlas upp i en gemensam databas. Vi ber er vidarebefordra nätadresserna på bästa möjliga sätt till eleverna. Vi ber om svar så fort som möjligt, dock senast den 12 november.

Enkäten på svenska: http://www.webropol.com/P.aspx?id=484406&cid=55811463
Enkäten på finska: http://www.webropol.com/P.aspx?id=471654&cid=21315057

Tack för samarbetet!